Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 2234/2021, Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, z dne 3.7.2021

NAVODILO
za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1 Področje urejanja
To navodilo podrobneje ureja način in vsebino poročanja podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: Vprašalnik PPDFT) na podlagi Sklepa o poročanju podatkov s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (v nadaljevanju: Sklep).
1.2 Predmet poročanja
Obvezniki poročanja (v nadaljevanju tudi: banke oziroma hranilnice) morajo v skladu s Sklepom zagotoviti podatke za izpolnitev Vprašalnika PPDFT o:
-  inherentnem tveganju, ki obsega podatke o tveganjih glede na posamezne skupine ali vrste strank, geografskega tveganja, produktov, storitev in transakcij, distribucijskega kanala ter drugih tveganj;
-  kontrolnem okolju, ki vsebuje informacije o sistemu notranjih politik, postopkov in kontrol, ki jih je obveznik poročanja vzpostavil z namenom blažitve tveganj pranja denarja in financiranja terorizma;
-  pooblaščencu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma in namestnikih pooblaščenca (ime, priimek, funkcija in kontaktni podatki: telefon in elektronski naslov) ter odgovornem članu uprave ali poslovodstva za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (ime, priimek).
Za namene poročanja iz prejšnjega odstavka je temu navodilu priložen Vprašalnik PPDFT, ki vključuje:
-  I - inherentno tveganje,
-  K - kontrolno okolje (vključuje tudi podatke o pooblaščencu za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter njegovih namestnikih).
1.3 Način poročanja
Obvezniki poročanja posredujejo podatke Vprašalnika PPDFT Banki Slovenije v datoteki XML na način, določen v 2. točki tega navodila, upoštevajoč tehnične zahteve in postopke za izmenjavo podatkov med Banko Slovenije in poslovnimi subjekti, ki so objavljeni na spletni strani: https://www.bsi.si/porocanje/za-razvijalce/tehnicna-navodila-in-xml-sheme/ppdft-porocanje-banki-slovenije.
1.4 Rok za posredovanje poročil
Obvezniki poročanja v skladu s Sklepom podatke poročajo letno, najpozneje do 30. aprila tekočega leta, in sicer za poročevalsko obdobje predhodnega leta po končnem stanju na dan 31. 12 (v nadaljevanju: poročevalsko leto).
2. IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA PPDFT
2.1 Okrajšave in opredelitve pojmov
Če ni določeno drugače, imajo pojmi, uporabljeni v tem navodilu in Vprašalniku PPDFT, enak pomen kot v Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16, 81/19, 91/20 in 2/21 - popr.; v nadaljevanju: ZPPDFT-1).
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem navodilu in Vprašalniku PPDFT, imajo naslednji pomen:
-  Seznam visoko tveganih tretjih držav je seznam držav, v zvezi s katerimi obstaja visoko in/ali povečano tveganje za pojav PD/FT ter je objavljen na spletni strani Urada (upošteva se seznam, veljaven na dan 31. 12. poročevalskega leta).
-  Aktivne stranke so stranke, ki so imele na dan 31. 12. vsaj eno aktivno pogodbo. Osebe, ki se pojavljajo le v vlogi zakonitega zastopnika, osebe, pooblaščene za zastopanje
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih