Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 2386/2016, Skupni Sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji, z dne 27.8.2016

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
SKUPNI SPORAZUM
o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji
A) Uvodne in splošne določbe
1. člen
(namen sporazuma)
Podpisniki tega sporazuma soglasno ugotavljajo:
-  da je SAZOR - Slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja GIZ (v nadaljnjem besedilu: Združenje SAZOR) kot edina kolektivna organizacija v Republiki Sloveniji, ustanovljena na podlagi 146. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13 in 56/15, v nadaljnjem besedilu: ZASP), ki ima dovoljenje Urada Republike Slovenije za intelektualno lastnino, št. 31225-1/2007-8 z dne 28. 6. 2007, za kolektivno upravljanje avtorskih in sorodnih pravic s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov v primeru reproduciranja prek obsega iz 50. člena ZASP, začela uradna pogajanja za sklenitev tega sporazuma z vabilom k pogajanjem in sklenitvi skupnega sporazuma, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 52/14 z dne 11. julija 2014, v skladu s tretjim odstavkom 157. člena ZASP;
-  da so reprezentativna združenja vrtcev in šol, ustanovljena v skladu z 52. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), ki so kot predstavniki uporabnikov avtorskih del v vzgojno-izobraževalnem sistemu v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: združenja uporabnikov) pristojna za sklenitev tega sporazuma v skladu s prvim odstavkom 157. člena ZASP, pristopila in sodelovala pri pogajanjih za sklenitev tega sporazuma, in sicer pooblaščeni predstavnik Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije, pooblaščena predstavnica Skupnosti vrtcev Slovenije ter za področje osnovnih šol pooblaščeni predstavniki Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva, ki je pridobilo pooblastilo večine osnovnih šol, da lahko v njihovem imenu sodeluje pri teh pogajanjih, ker na področju osnovnega šolstva trenutno ne obstaja reprezentativno združenje šol v skladu z 52. členom Zakona o zavodih;
-  da je pri pogajanjih za sklenitev tega sporazuma kot strokovna podpora združenj uporabnikov sodelovalo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo), ki zagotavlja finančna sredstva za izvajanje javno-veljavnih vzgojno-izobraževalnih programov osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja iz državnega proračuna v skladu z 81. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 - popr.), v nadaljnjem besedilu: ZOFVI);
-  da je namen
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih