Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 3626/2020, Zakon o davku na motorna vozila, z dne 30.12.2020

ZAKON
O DAVKU NA MOTORNA VOZILA (ZDMV-1)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina zakona)
(1)  Ta zakon ureja sistem in obveznost plačevanja davka od prometa motornih vozil.
(2)  S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva Sveta 83/182/EGS z dne 28. marca 1983 o davčnih oprostitvah znotraj Skupnosti za določena prevozna sredstva, začasno uvožena iz ene države članice v drugo (UL L št. 105 z dne 23. 4. 1983, str. 59), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2013/13/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju obdavčitve zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 141 z dne 28. 5. 2013, str. 30), v delu, ki se nanaša na obdavčitev motornih vozil z davkom na motorna vozila.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1.  »pridobitev motornega vozila iz druge države članice« je pridobitev motornega vozila iz druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: država članica), ki je kot pridobitev blaga znotraj Evropske unije opredeljena v zakonu, ki ureja davek na dodano vrednost;
2.  »uvoznik« je carinski dolžnik, določen v skladu s carinsko zakonodajo oziroma prejemnik motornega vozila;
3.  »novo motorno vozilo« je motorno vozilo, ki v trenutku opravljenega prometa motornih vozil iz 6. člena tega zakona še ni bilo registrirano v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi. Šteje se, da motorno vozilo še ni bilo registrirano, če je bilo prvič registrirano z registrskimi tablicami za namene uvoza ali pridobitve v Republiko Slovenijo, vendar za največ 30 dni;
4.  »rabljeno motorno vozilo« je vsako drugo motorno vozilo, ki ni novo motorno vozilo in motorno vozilo, vneseno iz druge države članice ali uvoženo iz tretje države, ki v trenutku opravljenega prometa motornih vozil iz 6. člena tega zakona še ni bilo registrirano v drugi državi članici ali tretji državi, ker registracija po predpisih države, iz katere je vozilo vneseno ali uvoženo, ni potrebna, in se to vozilo prvič registrira v Republiki Sloveniji;
5.  »carinski organ« je organ v skladu s točko (1) 5. člena Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/632 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 952/2013 zaradi podaljšanja prehodne uporabe drugih načinov obdelave podatkov poleg tehnik elektronske obdelave podatkov, določenih v carinskem zakoniku Unije (UL L št. 111 z dne 25. 4. 2019, str. 54).
3. člen
(pripadnost davka)
Prihodki od davka na motorna vozila pripadajo proračunu Republike Slovenije.
II. PREDMET OBDAVČITVE IN DAVČNI ZAVEZANCI
4. člen
(predmet obdavčitve)
(1)  Davek na motorna vozila se plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak 8703 (razen 8703 10) in 8711 kombinirane nomenklature carinske tarife iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1577 z dne 21. septembra 2020 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih