Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 505/2015, Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin, z dne 15.3.2015

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček. Osnovni predpis je povzet po PISRS (Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije). Nadaljnje posodobitve so pripravljene v uredništvu založbe Verlag Dashöfer.
ZAKON
O UKREPIH ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC OBČIN
(ZUUJFO)
I. DEL
SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina zakona)
S tem zakonom se za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za zmanjšanje izdatkov proračunov občin spreminjajo in dopolnjujejo določbe:
1.  Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 123/06, 57/08 in 36/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o financiranju občin);
2.  Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 - odl. US; v nadaljnjem besedilu: Zakon o prostorskem načrtovanju);
3.  Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: Zakon o upravnih taksah);
4.  Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF; v nadaljnjem besedilu: Zakon o lokalni samoupravi);
5.  Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list RS, št. 58/03, 34/08 - ZST-1, 45/08, 28/09 in 25/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zemljiški knjigi);
6.  Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU in 40/12 - ZUJF; v nadaljnjem besedilu: Zakon o vrtcih);
7.  Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014);
8.  Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 56/99, 72/00 in 87/11; v nadaljnjem besedilu: Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic);
9.  Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14 in 90/14 - ZDU-1I; v nadaljnjem besedilu: Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti);
10.  Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 - uradno prečiščeno besedilo in 56/10 - ORZSKZ16; v nadaljnjem besedilu: Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije);
11.  Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1 in 99/13; v nadaljnjem besedilu: Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev).
II. DEL
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONOV
1. ZAKON O FINANCIRANJU OBČIN
2. člen
V Zakonu o financiranju občin se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(občinske takse)
(1)  Občina lahko predpiše občinsko takso za oglaševanje, prirejanje razstav in prireditev, parkiranje in opravljanje drugih dejavnosti, ki se razlikujejo od siceršnje namenske rabe in pomenijo z občinskim odlokom opredeljeno posebno rabo:
-  javnih površin
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih