Za ogled dokumenta se morate prijaviti.
Input:

Ur. l. RS 2532/2018, Pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, z dne 2.8.2018

PRAVILNIK
o usposabljanju strokovnih delavcev v športu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik podrobneje določa obvezne vsebine programov usposabljanj za opravljanje strokovnega dela v športu, trajanje posameznih stopenj usposabljanja, postopek sprejemanja programov usposabljanj, nosilce usposabljanj, pogoje za vodjo programa usposabljanja, zahtevane reference za predavatelje obveznih vsebin usposabljanj, najvišjo ceno usposabljanja, podrobnejše pogoje za vključitev v program usposabljanj, oblike in način obveznega preverjanja znanja, vsebino in obliko diplome, način vrednotenja kompetenc, pridobljenih v formalnem in neformalnem izobraževanju ter merila za prehode med programi usposabljanj, način spremljanja in evalvacije programov usposabljanj, letno poročanje o izvajanju programov usposabljanj in nadzor nad izvajanjem usposabljanj.
2. člen
(pomen izrazov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1.  diploma o usposobljenosti (v nadaljnjem besedilu: diploma) je javna listina, ki izkazuje naziv in stopnjo strokovne usposobljenosti;
2.  formalno izobraževanje oziroma usposabljanje je izobraževanje oziroma usposabljanje, ki posamezniku omogoča pridobitev javnoveljavne izobrazbe, poklicne kvalifikacije ali javnoveljavne listine;
3.  kandidat je fizična oseba, ki se prijavi na tečaj;
4.  neformalno izobraževanje oziroma usposabljanje je izobraževanje oziroma usposabljanje, ki posamezniku omogoča pridobivanje, razširjanje, obnavljanje, posodabljanje in poglabljanje znanja, ki se ne dokazuje z javnoveljavno listino;
5.  razvid javnoveljavnih programov usposabljanj je zbirka podatkov, ki jo upravlja ministrstvo, pristojno za šport, v skladu s petim odstavkom 51. člena in s prvim odstavkom 76. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 - ZNOrg; v nadaljnjem besedilu: ZŠpo-1);
6.  spletna aplikacija je programsko orodje, ki je namenjeno podpori priprave, sprejemanja oziroma potrjevanja, izvajanja in evalvacije programov usposabljanj;
7.  stopnja strokovne usposobljenosti je s številko izražena vrsta strokovne usposobljenosti;
8.  tečaj je zaokrožena skupino predmetov v okviru sprejetega programa usposabljanja, ki se lahko izvaja večkrat letno v enem ali več delih;
9.  udeleženec je posameznik, ki se udeleži tečaja;
10.  usposabljanje je sodelovanje na tečaju.
II. VRSTE, VSEBINA IN TRAJANJE PROGRAMOV USPOSABLJANJ
3. člen
(vrste programov usposabljanj)
(1)  Program usposabljanja se izvaja za športne programe športno treniranje, v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem v skladu s 16. točko 2. člena ZŠpo-1, športno rekreacijo, šport starejših in šport invalidov.
(2)  Program usposabljanja, po katerem udeleženec pridobi strokovno usposobljenost prve stopnje, je program usposabljanja prve stopnje.
(3)  Program usposabljanja, po katerem udeleženec pridobi strokovno usposobljenost druge stopnje, je program usposabljanja druge stopnje.
4. člen
(kompetence in nazivi strokovno usposobljenih delavcev)
(1)  Zaključen javnoveljavni program usposabljanja prve stopnje strokovno usposobljenemu delavcu v skladu s kompetencami, ki jih daje program,
 

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih